Kursplanen


Introduktionsutbildningen sker i resp. trafikskolas teorilokal och omfattar 3 pass á 60 minuter, totalt 180 minuter lektionstid, exklusive raster.

Målet för introduktionsutbildningen är att handledare och elev ska få information om och känna till:

* Körkortsutbildningens mål och regler. (nedan)
* Planera och strukturera mängdträningen. (nedan)
* Trafiksäkerhetens viktiga faktorer. (nedan)


Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning


Syftet med lektionen är att handledaren och eleven ska få en överblick över körkortsutbildningens mål och innehåll samt formella regler och ansvarsfördelning.

* Information om skolan
* Bakgrund
* Olycksavveckling
* Nollvisionen
* Kursens Mål och Syfte
* Innehåll
* Rättigheter och skyldigheter för elev, handledare och trafiklärare.
* Fordonet
* Handledarens moraliska ansvar
* Fördelar med att kombinera professionell utbildning med privat mängdträning
* Pedagogiska råd och tips för att mängdträningen ska bli säkrare och effektivare.

Föreläsning med möjlighet att ställa frågor. Värderingsövning där handledare och elev ska ta ställning till handledaren körsätt.


Planera och strukturera mängdträningen (Körning)


Syftet med lektionen är att ge handledare och elev fakta och råd om hur en bra körkortsutbildning planeras och genomförs på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Målet är uppnått när handledaren och eleven fått information om och känner till hur planering och strukturering av övningskörning går till.

* Mål och innehåll i kursplan för behörighet B
* Sparsam körning
* Var börjar man? (plats och tidpunkt)
* Krypkörning grunden till körning
* Ingenting är självklart
* Risker som handledaren särskilt bör uppmärksamma (panikberedskap)
* Stoppsträckor och kollisionshastighet
* Integrera teori och praktik
* Stadstrafik, när kan man börja.
* Regel övertro
* Blickstyrning
* Titta men inte se
* Landsväg, vad innebär det
* Den farliga vänstersvängen
* Avstånd och omkörning
* Köregenskaper
* Om olyckan är framme
* Förarprovet på Vägverket, vilka krav som ställs.

Föreläsning blandas med diskussioner och frågor, där handledarnas erfarenheter som bilförare tas tillvara. Vi visar filmer och OH-bilder på speciella risksituationer som handledare bör vara medveten om.


Trafiksäkerhetens viktiga faktorer


Syftet med lektionen är att ge handledare och elev fakta och råd om hur övningskörningen kan genomföras på ett säkert sätt, med hänsyn till de risker som hör samman med privat övningskörning och elevernas begränsade förmåga och erfarenhet.

Målet är uppnått när handledaren fått information om och känner till för trafiksäkerheten viktiga faktorer.

* Minska riskerna, 4 enkla regler
* Hastighet
* Bilbälte
* Alkohol och andra droger
* Unga förares inblandning i olyckor
* Förares uppfattning av den egna förmågan kan påverka trafiksäkerheten
* Olycksrisker i ett genusperspektiv
* Ta ställning
* Trötthet
* Nya vägmärken och regler
* Hur ska jag göra här? (lokala problem)
* Cirkulationsplats
* Var kan jag hitta information om körkortsutbildning och övningskörning
* Var man kan söka ytterligare trafiksäkerhetsinformation

Föreläsning blandas med diskussioner och frågor för att ge handledare och elev möjlighet att reflektera över sina värderingar i fråga om rattfylleri, hastighetsöverträdelse och synen på bilens inre säkerhet. Det ingår en värderingsövning där deltagarna tar ställning till olika situationer med alkohol och trafik.


Övrig information, läromedel, längd och priser


Introduktionsutbildningen sker i resp. trafikskolas teorilokal och omfattar 3 pass á 60 minuter, totalt 180 minuter lektionstid, exklusive raster.

Priset per person är 550 kr på vardagar och 650 kr på helger inkl. moms.

I handledarpaketet ingår även:
Handledarboken och övningskör-skylt.

I elevpaketet ingår även:
Körhäfte A, blankett om Personlig utbildningsplan/Utbildningskontroll.

Material som används under och efter kursen:
* Lärarmaterial från STR
* Handledarboken ”för säkrare mängdträning”
* Kursplan B
* Körhäfte A
* Körkortsboken
* Teorihäftet
* Video: Säkrast så (Vägverket)
* Video: Alkoholrelaterade olyckor
* Brochyrer från Vägverket

Ständiga förbättringar:

Efter kursens slut vill vi att handledare och elever besvara en anonym enkät med frågor kring kursen och dess innehåll. Svaren databehandlas så vi kan följa upp resultatet över tid.

Med utgångspunkt från enkäten försöker vi utveckla handledarutbildningen. Vi uppdaterar materialet och håller oss underrättade om nyheter från STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund). Vi deltar regelbundet i både interna (STR) kurser och möten samt följer förändringar i lagstiftningen och utvecklingen av nya kursplan B.


Utbildningsledare


Stella
Utbildningsledare Odenplans Trafikskola

Lasse
Utbildningsledare Rembjers Trafikskola

Eva
Utbildningsledare Fogels Bilskola


Nästa kurs: